close
close
close
close
close

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez wydrukowanie oraz zapisanie na odpowiednim nośniku.

Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://www.demart.com.pl prowadzony jest przez firmę Demart SA wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000285820,

 
Adres prowadzenia działalności gospodarczej:

Demart SA
02-495 Warszawa, ul. Poczty Gdańskiej 22a

NIP: 5222635865
REGON: 017507208

Adres korespondencyjny i dane kontaktowe:

Demart SA
02-495 Warszawa, ul. Poczty Gdańskiej 22a
tel.: 22 662 62 63
e-mail: sekretariat@demart.com.pl, sklep@demart.com.pl

Obsługa Reklamacji – adres korespondencyjny:
Demart SA
02-495 Warszawa, ul. Poczty Gdańskiej 22a


Dane opcjonalnego konta do zamówień internetowych


   Właściciel konta:
    Demart SA
    Bank i nr konta
    BNP Paribas
     11 1600 1286 0003 0033 1403 1001

UWAGA! W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia lub wpisać tytuły, rodzaje oraz ilości zamawianych produktów.

 
Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkt/Towar – rzeczy ruchome (mapy papierowe, książki, puzzle itp) - będące przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

Sklep internetowy – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym https://www.demart.com.pl

Sprzedawca – Demart SA, 02-495 Warszawa, ul. Poczty Gdańskiej 22a, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000285820, NIP: 5222635865, REGON: 017507208; adres poczty elektronicznej: sekretariat@demart.com.pl, sklep@demart.com.pl; numer telefonu: 22 662 62 63

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Konsumentem a Sprzedawcą.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta   (Dz. U. 2014 poz. 827)

 

§ I

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę Demart SA. j. , 02-495 Warszawa, ul. Poczty Gdańskiej 22a, za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym https://www.demart.com.pl

2. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

§ II

Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Konsument może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego https://www.demart.com.pl przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby.

3. Konsument ma możliwość złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówienia

4. W celu realizacji zamówienia prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualnie dane do faktury VAT

5. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatki.

6. O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.

7. Po złożeniu przez Konsumenta zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy na adres e-mail Konsumenta wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia oraz potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.

§ III

Sposoby płatności za Towar

1. Konsument może wybrać następujące formy płatności za Towar: system Przelewy 24, płatności elektroniczne, płatności przelewowe

2. Zapłaty przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy: 11 1600 1286 0003 0033 1403 1001. W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia. Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu środków na naszym koncie.

3. Za pośrednictwem systemu Przelewy 24 akceptujemy płatności zrealizowanie za pomocą:

Karty płatnicze: Karty debetowe i kredytowe, krajowe i zagraniczne. Można płacić tymi samymi kartami - kredytowymi i debetowymi (tzw. bankomatowymi), co w sklepach stacjonarnych. Nie ma żadnej różnicy, gdzie robisz zakupy.

Szeroka oferta przelewów online. 

Dokonując wyboru płatności przelewem oraz za pośrednictwem systemu Przelewy 24 kupujący wyraża zgodę na obciążenie karty/rachunku kwotą zamówienia w chwili zlecenia płatności. Zamówienie realizowane zgodnie z niniejszym regulaminem.


§ IV

Terminy płatności za Towar

1. W przypadku wyboru płatności „Przelew - przedpłata na konto”, Konsument jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Po 14 dniach od złożenia zamówienia  zamówienie jest anulowane. 

2. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu Przelewy 24 płatność następuje w chwili składania zamówienia. Zamówienie realizowane jest po potwierdzeniu płatności przez Przelewy 24. Potwierdzenie z reguły generowane jest w ciągu nie więcej niż 1 godziny od chwili realizacji transakcji.

4. W przypadku wyboru opcji  Odbiór osobisty (odbiór w siedzibie firmy ) konsument jest zobowiązany odebrać zamówienie w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Po tym terminie zamówienie jest anulowane. 
 

§ V

Sposoby dostawy

1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez przekazanie Towaru za pośrednictwem:
- firmy INPOST – do wybranego paczkomatu
- kuriera DPD na wskazany podczas składania zamówienia adres

2. Wybór sposobu jest dokonywany przez Konsumenta w trakcie składania zamówienia.

3. Dostawa Towaru odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


§ VI

Termin dostawy

1. W przypadku wyboru firmy INPOST dostawa Towaru odbywa się w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia wydania ich przewoźnikowi.

2. W przypadku wyboru Kuriera DPD dostawa Towaru odbywa się w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia wydania ich przewoźnikowi.


§ VII

Koszty dostawy

1. Dostawa Towaru do Konsumenta jest odpłatna. Sprzedawca może w ramach promocji udostępnić bezpłatną dostawę lub obniżyć jej wysokość. Stosowna informacja dostępna jest na stronie Sklepu internetowego na karcie danego produktu jak i w trakcie składania zamówienia.

2. Koszty dostawy Towaru są następujące:

- INPOST = 13zł
- Kurier DPD = 13zł
- odbiór osobisty = 0zł


§ VIII

Reklamacja

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad.

3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:

  a) pisemnie na adres Sprzedawcy: Demart SA ; 02-495 Warszawa, ul. Poczty Gdańskiej 22a

  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@demart.com.pl

  c) osobiście w siedzibie Sprzedawcy: Demart SA ; 02-495 Warszawa,
ul. Poczty Gdańskiej 22a

4. Reklamacja powinna zawierać:

  a) imię i nazwisko Konsumenta,

  b) nazwę Towaru oraz datę zakupu,

  c) datę wystąpienia wady,

  d) opis i rodzaj dostrzeżonej wady,

  e) żądanie Konsumenta związane z doprowadzeniem Towaru do stanu zgodności z Umową sprzedaży.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta.

6. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy: Demart SA ; 02-495 Warszawa, ul. Poczty Gdańskiej 22a


§ IX

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 11 oraz pkt. 14 niniejszego regulaminu.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:

  a) w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@demart.com.pl

  b) drogą korespondencyjną na adres Sprzedawcy: Demart SA ; 02-495 Warszawa, ul. Poczty Gdańskiej 22a

  c) osobiście w siedzibie Sprzedawcy: Demart SA ; 02-495 Warszawa, ul. Poczty Gdańskiej 22a

4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy formularza. Wzór formularza dostępny jest na końcu niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe.

6. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

  a) dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

  - obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

  - polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów,

  b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym https://www.demart.com.pl

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.

13. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 12 wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy: Demart SA ; 02-495 Warszawa, ul. Poczty Gdańskiej 22a

14. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

  c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

  e) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  f) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

  h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów,

  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

  k) zawartej w drodze aukcji publicznej,

  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

  m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§ X

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom.

2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136

3. Konsumenci mogą skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.

4. Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

5. Pomoc prawną dla Konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: porady@dlakonsumentow.pl


§ XI

Dane osobowe

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Konsumenta tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Konsumentem.

 

§ XII

Postanowienia końcowe

1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy prawa polskiego:

  a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

  b) ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:

  a) zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa,

  b) zmiany sposobu i terminów zapłaty,

  c) zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy,

4. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o zmianach w Regulaminie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu internetowego stosownej informacji o zmianie Regulaminu, a także przesłania na adres poczty elektronicznej e-mail Konsumenta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta, stosownej informacji na temat zmiany Regulaminu.

5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

Niniejszy Regulamin nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż te związane z umową sprzedaży, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)


Demart SA

ul. Poczty Gdańskiej 22a

02-495 Warszawa


Odstępuję od umowy sprzedaży w ramach następujących towarów:

- …………………………………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):


Imię i nazwisko konsumenta(-ów)


Adres konsumenta(-ów)


Data i Podpis konsumenta

(tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 


(*) Niepotrzebne skreślić.